10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

prof. dr hab. inż. Waldemar Kamiński
Kontakt
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,
Instytu Geodezji,
ul Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn, tel. 89 523 4873, fax 89 523 4768,e-mail:waldemar.kaminski@uwm.edu.pl

Biografia
Tytuły i stopnie naukowe:
1. Magister:1978, Akademia Rolniczo - Techniczna w Olsztynie, Wydział Geodezji i Urządzeń Rolnych.
2. Doktor:1991, Akademia Rolniczo - Techniczna w Olsztynie, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
3. Doktor habilitowany:2000, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej.
4. Profesor nauk technicznych: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2013 r.
Nauka
1988 – 1989 - kierownik tematu “Analiza i wyrównanie obserwacji geodezyjnych z zastosowaniem niestandardowych metod estymacji” dofinansowywanego przez Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.
Kierownik grantu KBN nr 9 T12E 01609 pt. “Koncepcja przestrzennych osnów geodezyjnych zakładanych przy pomocy total station i nawiązanych do trójwymiarowych sieci GPS”.1995 - 1998.
Od 2007 roku kierownik tematu statutowego pt. „Zastosowanie estymacji bayesowskiej w wyrównaniu sieci geodezyjnych”.
Grant promotorski „Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru zasilających bazy danych systemów informacji przestrzennej” –nr 4 T12E 019 28 KBN, miejsce realizacji – Olsztyn, kierownik projektu,2004 - 2005.
Projekt badawczy własny pt.: Algorytmy optymalizacji dla chmury punktów LiDAR wykorzystywanej do budowy NMT, nr N N526 155437, decyzja Ministra NiSZW nr 1554/B/T02/2009/37 z dnia 2009-08-07, miejsce realizacji Olsztyn, kierownik projektu, 2010 - 2011.

Organizacja
1. Prodziekan ds. studiów dziennych 1999-2002.
2. Członek Senackiej Komisji do Spraw Dydaktycznych, 1999-2002.
3. Członek Senackiej Komisji ds. Modernizacji Planów Studiów, 2001.
4. Członek Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej, 1999.
4. Prodziekan ds. nauki od 2002 do 2005.
5. Członek Senackiej Komisji ds. Nauki, od 2002 do 2005.
6. Wicedyrektor Instytutu Geodezji od 2005 do 2010 roku.
7. Dyrektor Instytutu Geodezji od 2010 roku do 2014 roku.
Jednostka
Instytut Geodezji
Zainteresowania naukowe
geodezja inżynieryjna, opracowanie wyników pomiarów uzyskanych naziemnym i lotniczym skaningiem laserowym, obliczenia geodezyjne
Publikacje
W. Kamiński, W. Cymerman, 1987, Niektóre sposoby wyrównania sieci geodezyjnych obarczonych błędami grubymi - materiały V sesji naukowo-technicznej na temat „Aktualne problemy prac geodezyjnych i fotogrametrycznych” IG i F ART. W Olsztynie i OPGK w Gdańsku. Olsztyn 16-17.X.
W. Kamiński, 1988, Zastosowanie niestandardowych metod estymacji w wyrównaniach sieci geodezyjnych. Geodezja i Kartografia t. XXVII, z1 str. 29-40.
W. Kamiński, 1989, Metoda Hampela jako sposób wyrównania wyników pomiarów geodezyjnych obarczonych błędami grubymi - materiały VI sesji naukowo-technicznej na temat „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”. Organizatorzy OPGK Gdańsk, ART. Olsztyn, AGH Kraków. Gdańsk 6-7 X.
W. Kamiński, 1991, Porównanie własności wybranych niestandardowych metod estymacji i odpornych na błędy grube. Geodezja i Kartografia t. XL, z. 3-4 str.321-335.
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, 1991, Niektóre sposoby wykrywania błędów grubych w procesie opracowania wyników pomiarów geodezyjnych - materiały VII sesji naukowo-technicznej AGH Kraków, OPGK Gdańsk, ART. Olsztyn, Korbielów 3-5 X.
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, 1992, Analiza wybranych, odpornych na błędy grube, metody wyrównania obserwacji geodezyjnych. Część I. Założenia, Geodezja i Kartografia t. XLI; z. 3-4 str. 173-181.
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, 1992, Analiza wybranych, odpornych na błędy grube, metody wyrównania obserwacji geodezyjnych. Część II. Analiza, Geodezja i Kartografia t. XLI; z. 3-4 str. 182-195
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, 1993, Analiza właściwości metody narastającego rygoru. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis Nr 23. ( Acta Acad. Agicult. Tech. Olst.) str. 23-36.
W. Kamiński, 1993, Procedura „data snooping” oraz metoda narastającego rygoru w wyrównaniu sieci geodezyjnych obarczonych błędami grubymi. Geodezja i Kartografia t. XLII, z. 3 str. 215-230.
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, 1994, The Method of Growing Rigor for the adjustment of geodetic contamined by gross errors. Manuscripta Geodaetica 19 str. 55-61.
W. Kamiński, 1994, Metoda narastającego rygoru jako sposób wyrównania obserwacji geodezyjnych obarczonych błędami grubymi. Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis Nr 23. ( Acta Acad. Agicult. Tech. Olst.) No 25 str. 23-30.
W Kamiński, 1995, Odporna na błędy grube transformacja Helmerta - materiały VIII sesji naukowo- technicznej na temat „ Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”. IG i F ART. Olsztyn, WGG i IŚ AGH w Krakowie, OPGK Sp.z o.o. w Gdańsku. Olsztyn-Mierki 29-30 IX str. 63-68.
W Kamiński, 1998, Odporna estymacja bayesowska na przykładzie wyrównania sekwencyjnego. VI Sympozjum „ Współczesne Problemy Podstawowych Sieci Geodezyjnych” Warszawa 3-4 września.
W. Kamiński, 1998, Nowy typ znaku w utrwalaniu i sygnalizacji punktów przestrzennych osnów geodezyjnych. Biuletyn Naukowy Nr 6.
W. Kamiński, R. Duchowski, K. Świątek, 1998, Three-Dimensional Geodetic Control Network Tied to GPS Stations. AVN Nr 11-12 str. 414-419.
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, A. Dumalski, J. Trystuła, 1998, Narożny ścienny znak: sygnał geodezyjny. Propozycja i przykłady zastosowania. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA Nr 4 (kwiecień).
W. Kamiński, Z. Wiśniewski, 1998, Wykorzystanie zintegrowanych tachimetrów elektronicznych Total Station w zakładaniu trójwymiarowych osnów geodezyjnych. Magazyn Geoinformatyczny GEODETA Nr 9 (wrzesień).
W. Kamiński, Z. Wiśniewski. J. Trystuła, Narożny ścienny znak geodezyjny. Wzór użytkowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym dnia 1998.11.03 pod numerem W-107254.
W Kamiński, 1999, Robust bayesian estimation. Sequential adjustment example. Bollettino di Geodesia e Scienze Affini No 1.
W. Kamiński, 1999, Bayesian Estimation and Generalized Henderson’s Method for Estimation of Local Variance Coefficients in Adjustment of Geodetic Networks bunten with Gross Erros. AVN Nr 7.
W. Kamiński, 2001, Zmodyfikowana metoda Hendersona w wyrównaniu sieci geodezyjnych obarczonych błędami grubymi. GEODEZJA. Wydawnictwo AGH w Krakowie.
W. Kamiński, 2001, Zmodyfikowana metoda Hendersona w wyrównaniu sieci geodezyjnych obarczonych błędami grubymi - Materiały X Sesji Naukowo-Technicznej na temat „Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych”, WGGiIŚ AGH Kraków, WGiGP UWM w Olsztynie, OPGK Sp. z o.o. w Gdańsku, 10-12 maja Piwniczna.
W.Kamiński, 2002, Odporne na błędy grube wyrównanie sekwencyjne. Biul. Nauk. Nr 17, 267-274.
W.Kamiński, 2002, Wybrane sposoby wykrywania obserwacji geodezyjnych obciążonych błędami grubymi. Przegląd Geodezyjny nr 4, 14-16.
W.Kamiński, 2003, Odporne na błędy grube metody wyrównania obserwacji geodezyjnych. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA Nr 10, 28-30.
W. Kamiński, 2005. Local variance coefficients for defininig the admissible interval for random errors. Bollettino di Geodesia e Scienze Affini. Nr 3, 167 - 180.
W. Błaszczak, W. Kamiński, 2005, Metoda Visvalingam’a – Whyatt’a w procesie redukcji dużych zbiorów wyników pomiarów. Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 114, seria Konferencje 45, Geoinformacja dla wszystkich XIX Jesienna Szkoła Geodezji. Wrocław 41-52.
W. Błaszczak, W. Kamiński, 2006, Douglas – Peucker and Visvalingam – Whyatt methods in the process of large sets of observation results reduction. 3th IGS Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th FIG Symposium on Deformation Measurements. Baden, Austria. May 22 – 24. CD ROM
W. Błaszczak, W. Kamiński, 2006, Large data sets and their study Rusing Douglas - Peucket metod. 8th Bilateral Geodetic Meeting Poland – Italy. Wrocław. 22 – 24 June. Reports on Geodesy.
W. Błasczak, W. Kamiński, 2007, Data number reduction in measurement resulys using optimalization algorithm, The XXX FIG General Assembly and Working Week, Chiny Hongkong 13.05 – 17.05 2007.CD
W. Kamiński, 2007, Niwelatorem czy tachimetrem. Niwelacja trygonometryczna i niwelacja techniczna w wyznaczaniu wysokości punktów. Przegląd Geodezyjny Nr 8, 3-6.
W. Błaszczak, W. Kamiński, 2007, Optymalizacja dużych zbiorów wyników pomiaru zasilających bazy danych systemów informacji przestrzennej Przegląd Geodezyjny Nr 6, 7-9 .
W. Kamiński, 2008 ,THE IDEA OF MONITORING SURFACE DEFORMATIONS ON UNSTABLE GROUND WITH THE USE OF GPS TECHNOLOGY , Bollettino di Geodesia a Scienze Affini, N.1, 33-45
W. Kamiński, 2008, The conception of monitoring the superficial deformtion located on the unstable foundation with the usage of GPS technology, 4th IGS Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 13th FIG Symposium on Deformation Measurements and Analysis. Lisbona, Portugalia. May 12 - 15. CD ROM.
W. Kamiński, K. Bojarowski, A. Dumalski, K. Mroczkowski, J. Trystuła, 2008, Wykorzystanie skanera laserowego Leica ScanStation w badaniu przemieszczeń i odkształceń budowli inżynierskich, Czasopismo Techniczne Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
W. Kamiński, 2009, Analysis of the accuracy of estimation results obtained by the method of least absolute deviations, Allgemeine Vermessung - Nachrichten, N.4, 158-163.
W. Kamiński, 2009, Properties and analysis of the accuracy of estimation results obtained by the DiSTFA method in monitoring displacements and strains, Geodezja I Kartografia Geodesy and Cartography vol.58. No 2, pp. 37-50
K. Hejbudzka, w. Kamiński, 2009, Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego Leica ScanStation w pomiarach inwentaryzacyjnych na przykładzie kopuły sferycznej. Wykorzystanie naziemnego skanera laserowego Leica ScanStation w pomiarach inwentaryzacyjnych na przykładzie kopuły sferycznej. Reports on Geodesy. No 2 (87), pp. 145- 152.
W. Błaszczak – Bak, A. Janowski, W. Kamiński, J. Rapiński, 2010, Modification of LiDAR point cloud processing methodology. The XXIV FIG International Congress Facing the Challenges – Building the Capacity 11-16 April 2010, Sydney, Australia,
Monografia New technology and instruments in survey, Archiwum Geomatyki,2010,Redaktor odpowiedzialny za pracę zbiorową Z. Kurałowicz, Redaktorzy W. Kamiński, C. Specht, Gdańsk.
W. Błaszczak – Bąk, A. Janowski, W. Kamiński, J. Rapiński, 2010, Proposition of modification of aerial laser survey point cloud processing methodology, Monografia “New technology and instruments in survey”, Archiwum Geomatyki, Gdańsk, str. 7 – 18.
Kamiński W., 2010, Opracowanie wyników obserwacji w niestabilnych układach odniesienia”, Monografia „ Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne”,Monografia „Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne”, Archiwum Geomatyki, Gdańsk, str. 23 – 33.
Monografia Monitoring i inżynieryjne pomiary geodezyjne, Archiwum Geomatyki,2010,Redaktor odpowiedzialny za pracę zbiorową W. Kamiński, Redaktorzy Z. Kurałowicz, C. Specht, Gdańsk.
Monografia Mapy i zobrazowania powierzchni, Archiwum Geomatyki,2010,Redaktor odpowiedzialny za pracę zbiorową W. Kamiński, Redaktorzy Z. Kurałowicz, C. Specht Gdańsk.
Monografia Systemy informacji przestrzennej – zastosowania, Archiwum Geomatyki,2010,Redaktor odpowiedzialny za pracę zbiorową Z. Kurałowicz, Redaktorzy W. Kamiński, C. Specht,Gdańsk.
Monografia Pomiary satelitarne w geodezji i budownictwie, Archiwum Geomatyki, 2010,Redaktor odpowiedzialny za pracę zbiorową C. Specht, Redaktorzy Z. Kurałowicz W. Kamiński, Gdańsk.
W. Kamiński, 2011, DiSTFAG method robust to gross errors in monitoring displacements and strains in unstable reference systems, Geodesy and Cartography vol.60. No 1, pp. 21 – 33.
W. Błaszczak– Bak, A. Janowski, W. Kamiński, J. Rapiński, 2011, ALS data filtration with fuzzy logic, Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Volume 39, Issue 4, pp 591 – 597.
W. Błaszczak – Bąk, A. Janowski, W. Kamiński, J. Rapiński, 2011, Optimization algorithm and filtration using the adaptive TIN model at the stage of initial processing of the ALS point cloud. Canadian Journal of Remote Sensing vol.37, No. 6,pp. 583-589.doi:10.5589/m12-001
W. Błaszczak – Bąk, A. Janowski, W. Kamiński, J. Rapiński, 2011, Modified methodology for analysing ALS observations, Reports on Geodesy. No. 1 (90), pp. 31 – 39.
Kamiński W., (2012) M-estimation in the ALS cloud points filtration used for DTM creation. Rozdział w monografii GIS for Geoscience, Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum, Croatia, University of Silesia, Poland (50 – 57). ISBN 978-953-6129-34-8.
Kamiński. W., Bojarowski K., Mroczkowski K., Janowski A., Wilde K., 2013, Measurement and load testing analysis of the roof of the Opera Lesna in Sopot, Rozdział w monografii GIS and its Implementations, Hrvatski Informaticki Zbor – GIS Forum, Zagreb, Croatia, University of Silesia, Poland, pp. 87 – 94. ISBN 978-953-6129-35-5
Kamiński W., Nowel, K. (2013), Local variance factors in deformation analysis of heterogeneous monitoring networks, Survey Review, 45 (328), 44-50, DOI:10.1179/1752270612Y.0000000019.
Nowel K., Kamiński W., 2013, Statistical significance of displacements in heterogeneous control networks”, Geodesy and Cartography, vol. 62, No 2, pp. 139-156, DOI:10.2478/geocart-2013-0009.
Kamiński W., 2013, New method for determination of adjustment corrections for crane track axes, Reports on Geodesy, vol. 94, No. 1 pp. 47 – 55, DOI 10.2478/rgg-2013-0006.
Krzysztof Nowel and Waldemar Kamiński, 2014, Robust estimation of deformation from obserwations’ differences (REDOD) for free monitoring networks, Journal of Geodesy, 88 (8), pp. 749-764, DOI 10.1007/s00190-014-0719-7.
Waldemar Kamiński, Krzysztof Bojarowski, Karolina Hejbudzka, 2014, Deformation analysis of the roof coverings using the surface modeling tools, 14 th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2014, Geodesy and Mine Surveying Volume II, 17-26 , June, Albena, Bulgaria, pp. 167-174, DOI: 10.5593/sgem2014B22.
Daria Filipiak, Waldemar Kamiński, 2014, Determination of rectification corrections for semi gantry crane rail axes in the local 3D coordinate system. Reports on Geodesy and Geoinformatics vol. 97/2014, pp. 71-79. DOI: 10.2478/rgg-2014-0012.
Błaszczak – Bąk W., Janowski A., Kamiński W., Rapiński J., 2015, Application of the Msplit method for filtering airborne laser scanning data-sets to estimate digital terrain models, International Journal of Remote Sensing, Volume 36, Issue 9, DOI:10.1080/01431161.2015.1041617, pp 2421-2437.
Daria Filipiak-Kowszyk, Waldemar Kamiński and Marek Przyborski , 2015, Accuracy analysis of determination of the vertical displacements in unstable reference system, FIG Working Week 2015, Sofia, Bulgaria, 17–21 May 2015.
B. Hejmanowska, W. Kaminski, M. Przyborski, K. Pyka, J. Pyrchla: Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching. EDULEARN15 Proceedings, ISBN: 978-84-606-8243-1, ISSN: 2340-1117, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 6-8 July, 2015 Barcelona, Spain, pp. 6549-6558
W. KAMINSKI, K. MAKOWSKA, M.MISKIEWICZ, J.SZULWIC, K.WILDE: SYSTEM OF MONITORING OF THE FOREST OPERA IN SOPOT STRUCTURE AND ROOFING. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book 2 Vol. 2, 471-482 pp., DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S9.059
A.JANOWSKI, W. KAMINSKI, K. MAKOWSKA, J. SZULWIC, K. WILDE: THE METHOD OF MEASURING THE MEMBRANE COVER GEOMETRY USING LASER SCANNING AND SYNCHRONOUS PHOTOGRAMMETRY. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015,www.sgem.org, SGEM2015 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-34-6 / ISSN 1314-2704, June 18-24, 2015, Book 2 Vol. 1, 1175-1186 pp, DOI: 10.5593/SGEM2015/B21/S10.150.
Gabara Grzegorz, Mroczkowski Krzysztof, KamińskiWaldemar, 2015, Analysis of the reproducibility of geodetic railway kinematic measurement (part 1). Logistyka, 4/2015, ISSN 1231 – 5478, pp. 3256 – 3264, CD No 4(2).
Gabara Grzegorz, Mroczkowski Krzysztof, KamińskiWaldemar, 2015, Analysis of the reproducibility of geodetic railway kinematic measurement (part 2), Logistyka, 4/2015, ISSN 1231 – 5478, pp. 3264 – 3272, CD No 4(2).
Daria Filipiak-Kowszyk, Waldemar Kamiński, 2016, The application of Kalman filtering to predict vertical rail axis displacements of the overhead crane being a component of seaport transport structure, Polish Maritime Research, No. 2(90) vol. 23, ISSN 1233-2585, pp. 64 – 70.
Filipiak-Kowszyk D., Janowski A., Kamiński W., Makowska K., Szulwic J., Wilde K. (2016): The geodetic monitoring of the engineering structure - a practical solution of the problem in 3D space. Reports on Geodesy and Geoinformatics, vol.102/2016, pp.1-14, Doi:10.1515/rgg-2016-0024
Daria Filipiak – Kowszyk, W. Kamiński, (2016), The Use of Free Adjustment and Msplit-Estimation for Determination of the Vertical Displacements in Unstable Reference System. Published in: Geodetic Congress (Geomatics), Baltic. Date of Conference: 2-4 June 2016. Date Added to IEEE Xplore: 23 August 2016. INSPEC Accession Number: 16233748. DOI: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.53. Publisher: IEEE. pp. 257-262.
W. Kamiński, Z. Kurałowicz, M. Chmielewski., K. Rudziński, (2016), Metoda Hendersona w ocenie dokładności geodezyjnego pomiaru osiadania słupów wielonawowej hali przemysłowej. Inżynieria Morska i Geotechnika, 2016, No. 5, PL ISSN 0867-4299, pp. 278-281
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji