10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski
Kontakt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Instytut Geodezji,
ul. Oczapowskiego 1,
10-957 Olsztyn,
tel. +48 89 523 4873, fax +48 89 523 4768,
e-mail: zbyszekw@uwm.edu.pl
Biografia
Tytuły i stopnie naukowe::
1)magistra: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydz. Geodezji i Urządzeń Rolnych(1976),
2)doktora: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydz. Geodezji i Urządzeń Rolnych(1980),
3)doktora habilitowanego: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej (1987),
4)profesor: Prezydent RP (1992),
5)profesor zw.: Minister Edukacji Narodowej (1995)
Nauka
Granty naukowe:
#1."Metoda diachronicznej oceny zbioru obserwacji w oparciu o wyrównanie wykładnicze. Zastosowania praktyczne". 1981, praca finansowana przez Wydział VII Polskiej Akademii Nauk -kierownik grantu.#2."Opracowanie metody wyrównania obserwacji geodezyjnych obarczonych wpływem zakłóceń deterministycznych". 1982,praca finansowana przez Wydział VII PAN-kierownik grantu.#3."Badanie wpływu nieadekwatności modelu błędu obserwacji geodezyjnych na wyniki wyrównania sieci". 1983, praca finansowana przez Wydział VII PAN- kierownik grantu.#4."Teoria statystycznej zależności współrzędnych satelity. Macierze kowariancji deterministycznie zależnych obserwacji geodezyjnych".1983, praca wykonana na zlecenie CBK PAN w ramach tematu pt. „Metody opracowania i wyrównania sieci”- kierownik zadania badawczego.#5."Matematyczne modele oraz sposoby estymacji współrzędnych i parametrów stanu sieci kontrolno-pomiarowej Elektrowni Jądrowej Żarnowiec".1989,opracowanie wykonane na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Konsultingowych „KONSULTEX” -kierownik zadania badawczego.
#6.Program resortowy MEN I.07 „Nowe metody pomiarów geodezyjnych i fotogrametrycznych”. 1987-1990 –kierownik zespołu naukowego).#7."Nowe metody analizy i wyrównania obserwacji geodezyjnych". 1991-1994, grant KBN, -kierownik grantu.#8."Funkcjonalna i statystyczna optymalizacja procesu opracowania wyników pomiarów geodezyjnych". 1994-1997,grant KBN - kierownik grantu.
#9."Opracowanie nowych metod statystycznej analizy wyników pomiarów geodezyjnych".1997-2000, grant KBN-kierownik grantu.
#10. "Opracowanie nowych metod estymacji (koncepcja Msplit estymacji".2007-2011,grant MNiSzW-kierownik grantu
Organizacja
1987-1999 z-ca dyrektora Instytutu Geodezji i Fotogrametrii (Instytutu Geodezji),
2000-2009 dyrektor Instytutu Geodezji
Dydaktyka
Rachunek wyrównawczy, zaawansowane metody opracowania obserwacji
Jednostka
Instytut Geodezji
Publikacje
Wiśniewski Z. 1977. Metoda oceny resztkowych zakłóceń deterministycznych w procesie opracowania wyników obserwacji. Geodezja i Kartografia, z. 2, str.141-147
Szacherska M.K., Wiśniewski Z. 1977. Evaluation des errerurs systematiques au cours de la compensation des observations. Proceedings of XV International Congress of Surveyors, Stockholm, vol.5, str.229-238
Lamparski J., Wiśniewski Z. 1977. Geodezyjne zastosowanie satelitarnych systemów dopplerowskich. Przegląd Geodezyjny, Nr 9, str.305-308
Szacherska M.K., Wiśniewski Z. 1979. Wyznaczanie błędów systematycznych w procesie wyrównania obserwacji. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 8, str.139-146
Szacherska M.K., Wiśniewski Z. 1979. Statistics applied to the estimation of the influence of the environment on results of observation. Proceedings of International Symposium of IAU and IAG – Refractional Influences in Astrometry and Geodesy, Uppsala, No 89
Lamparski J., Wiśniewski Z. 1979. Wyznaczenie współrzędnych punktów geodezyjnych przy pomocy pomiarów dopplerowskich. Przegląd Geodezyjny, Nr 3, str. 23-25
Baładynowicz J., Baran W., Sikorski K., Wiśniewski Z.(pod redakcją W. Barana). Rachunek wyrównawczy. Problemy i zadania. Wydawnictwa ART Olsztyn, wyd. I 1980, wyd. II 1982, wyd. III 1985, wyd. IV 1987 (skrypt, 484 strony)
Świątek K., Wiśniewski Z. 1981. Algorytm wyrównania niezależnych sieci geodezyjnych. Materiały III Sesji Naukowo-Technicznej pt. „Aktualne problemy prac geodezyjnych i fotogrametrycznych IGiF ART Olsztyn i OPGK w Gdańsku”, Olsztyn, str. 25-32
Wiśniewski Z. 1982. Metoda diachronicznej analizy zbioru obserwacji geodezyjnych. Geodezja i Kartografia, nr 3-4, str.201-218 (praca została także przedstawiona na Zebraniu Sekcji Sieci i Ruchów Pionowych Skorupy Ziemskiej Komitetu Geodezji PAN w czerwcu 1982)
Świątek K., Wiśniewski Z. 1983. Wyrównanie niezależnych sieci geodezyjnych. Geodezja i Kartografia, Nr 2, str.157-170
Wiśniewski Z. 1983. Wyrównanie obserwacji geodezyjnych obarczonych deterministycznymi zakłóceniami ośrodka fizycznego i systemu pomiarowego. Geodezja i Kartografia, Nr 3, str.191-209
Wiśniewski Z. 1983. Funkcjonalno-statystyczny model błędów obserwacji geodezyjnych. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 12, str.3-24 (praca została także przedstawiona na Zebraniu Sekcji Sieci i Ruchów Pionowych Skorupy Ziemskiej Komitetu Geodezji PAN w maju 1983 r.)
Wiśniewski Z. 1983. Metoda wyznaczania parametrów modelu deterministycznych błędów pomiaru geodezyjnego. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 12, str. 25-37
Wiśniewski Z. 1983. Wpływ deterministycznych zaburzeń modelu funkcjonalnego oraz funkcji predykcji na wyniki wyrównania. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 12, str.39-50
Wiśniewski Z. 1983. Estymacja parametrów obiektu geodezyjnego i deterministycznych zakłóceń obserwacji metodą największej wiarygodności. Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, Geodezja i Urządzenia Rolne, Nr 12, str.51-69
Wiśniewski Z. 1984. Metody rozwiązania układu wzajemnie zależnych równań warunkowych. Materiały IV Sesji Naukowo-Technicznej pt. „Kierunki działania IGiF ART w Olsztynie i OPGK w Gdańsku w zakresie geodezji i fotogrametrii”. Gdańsk, str.71-97
Wiśniewski Z. 1984. Wpływ asymetrii rozkładu błędów obserwacji geodezyjnych na wyniki wyrównania metodą najmniejszych kwadratów. Materiały IV Sesji Naukowo-Technicznej pt. „Kierunki działania IGiF ART W Olsztynie i OPGK w Gdańsku w zakresie geodezji i fotogrametrii”. Gdańsk, str. 99-121
Wiśniewski Z. 1984. Zastosowanie rozkładów Pearson’a typu II i VII w wyrównaniu sieci geodezyjnych. Geodezja i Kartografia, Nr 3, str. 85-104
Wiśniewski Z. 1985. Methods for solving a system of independent conditional equations. Geodesy and Cartography, No 1, str. 39-52
Wiśniewski Z. 1985. The effects of the asymmetry of the geodetic observation error distribution on the results of adjustment by the least squares method. Geodesy and Cartography, No 1, str.11-21 (praca została także przedstawiona na Zebraniu Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN w październiku 1984 r.)
Wiśniewski Z. 1985. Własności metody diachronicznej analizy zbioru obserwacji geodezyjnych. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Geodaesia et Ruris Regulatio, No 15, str. 91-102
Wiśniewski Z. 1986. Wyrównanie obserwacji geodezyjnych z zastosowaniem funkcjonalno-statystycznego modelu błędów. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Geodezja, z. 86, Kraków, str. 141-151 (praca przedstawiona wcześniej także na Międzynarodowej Konferencji Development of Theory and Techniques of Astronomical and Geodetic Calculations, Kraków, 1983)
Wiśniewski Z. Algebra macierzy dla geodetów. Wydawnictwa ART Olsztyn, wyd. I 1986, wyd. II 1999 (skrypt, 237 stron)
Wiśniewski Z. 1986. Wyrównanie sieci geodezyjnych z zastosowaniem probabilistycznych modeli błędów pomiaru. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Geodaesia et Ruris Regulatio, No 15, Supplementum C (praca habilitacyjna)
Wiśniewski Z. 1987. Method of geodetic network adjustment in extend to probabilistic measurement error properties. Scientific Bulletins of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Geodesy b. 95, str. 73-88
Wiśniewski Z. 1987. Zasada wyboru alternatywy a metoda największej wiarygodności. Geodezja i Kartografia, t. XXXVI, 123, str.123-138
Wiśniewski Z. 1987. Metoda RP jako sposób wyrównania sieci geodezyjnych. Materiały V Sesji Naukowo- Technicznej nt. „Aktualne problemy naukowo- techniczne prac geodezyjnych i fotogrametrycznych” organizowanej przez Instytut Geodezji i Fotogrametrii ART Olsztyn i OPGK Gdańsk, Olsztyn, str. 91-105
Wiśniewski Z. 1988. Wyrównanie sieci geodezyjnych z zastosowaniem probabilistycznego modelu lokalizacji systematycznych lub grubych błędów pomiaru. Geodezja i Kartografia, z. 2, str.295-305
Wiśniewski Z. 1989. Metoda RP. Część I. Założenia i koncepcja. Geodezja i Kartografia, t. XXXVIII, z.2, str. 25-36
Wiśniewski Z. 1989. Metoda RP. Część II. Rozwinięcie teoretyczne i algorytmy rozwiązań. Geodezja i Kartografia, t. XXXVIII, z.2, str.37-51
Wiśniewski Z. 1989. Metoda RP. Część III. Własności. Geodezja i Kartografia, t.XXXVIII, z. 2, str.53-69
Wiśniewski Z. 1989. Estimation of local variance coefficients in adjustment of geodetic networks. Bolletino di Geodesia e Scienze Affini. Instituto Geografico Militare, Italia, No 2, str. 165-180
Cymerman W., Wiśniewski Z. 1989. Geodetic network adjustment considering the anomalies in empiric distributions of measuring errors. Scientific Bulletins of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy, No 1289, Geodesy, b. 104, str.77-87
Wiśniewski Z. 1989. Koncepcja wyznaczania parametrów położenia i kształtu płyt fundamentowych na podstawie niwelacji swobodnej. Materiały VI Sesji Naukowo-Technicznej nt. „Aktualne problemy naukowo-techniczne prac geodezyjnych i fotogrametrycznych” organizowanej przez Instytut Geodezji i Fotogrametrii ART Olsztyn, Instytut Geodezji Przemysłowej AGH Kraków i OPGK Gdańsk, Gdańsk, str.147-173
Wiśniewski Z. 1989. Estymacja lokalnych współczynników wariancji w wyrównaniu sieci geodezyjnych. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Geodaesia et Ruris Regulatio, No 19, str. 67-82
Wiśniewski Z. 1990. Estymacja lokalnych współczynników wariancji (m zero kwadrat) po wyrównaniu sieci kątowo-liniowych. Geodezja i Kartografia, t. XXXIX, z. 1-2, str.15- 37
Wiśniewski Z. 1990. Lokalne współczynniki wariancji i ich estymacja po wyrównaniu sieci geodezyjnych. Geodezja i Kartografia, t. XXXIX, z. 3, str. 95-108
Wiśniewski Z. 1991. Comparative categories in analysis of the methods of geodetic observation adjustment. Bulletins of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Geodesy, b. 112, str. 41-55
Wiśniewski Z. 1991. Metoda RP. Zastosowanie do wyrównania testowej sieci geodezyjnej. Geodezja i Kartografia, t. XL, z. 3-4, str. 299-310
Wiśniewski Z. 1991. Vectors of kth order moments. Bulletins of the Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Geodesy, b. 112, str. 57-67
Kamiński W., Wiśniewski Z. 1992. Analiza wybranych, odpornych na błędy grube, metod wyrównania obserwacji geodezyjnych. Część I. Założenia. Geodezja i Kartografia, t. XLI, z. 3-4, str.173-182
Kamiński W., Wiśniewski Z. 1992. Analiza wybranych, odpornych na błędy grube, metod wyrównania obserwacji geodezyjnych. Część II. Analiza. Geodezja i Kartografia, t. XLI, z. 3-4, str. 183-195
Baran W., Gajderowicz I., Gasewicz B., Oszczak S., Wasilewski A., Wiśniewski Z. 1992. Abu Dhabi GPS network; some experiences. Third Geodetic Meeting Italy- Poland, Trieste, Italy, 23-24 September 1992
Baran W., Kopiejewski G., Oszczak S., Wasilewski A., Wiśniewski Z. 1992. Results of GPS measurements of fiducial network for construction of Nuclear Power Plant of Żarnowiec in Poland. Third Geodetic Meeting Italy-Poland, Trieste, Italy, 23-24 September 1992
Goraj S., Oszczak S., Wasilewski A., Wiśniewski Z. 1992. Application of GPS methods to establishment of minor control networks for cadastral purposes.Third Geodetic Meeting Italy-Poland. Trieste, Italy, 23-24 September 1992
Wiśniewski Z. 1993. Robustness properties of the RP method. Geodesy and Cartography, Vol. XLII, No 2, str.135-151
Wiśniewski Z. 1993. Alternatywa metody najmniejszych odchyleń absolutnych. Geodezja i Kartografia, t. XLII, z. 3, str.199-214
Kamiński W., Wiśniewski Z. 1993. Analiza własności metody narastającego rygoru. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Geodaesia et Ruris Regulatio, No 23, str.23-36
Kamiński W., Wiśniewski Z. 1994. The method of growing rigor for the adjustment of geodetic observations contamined by gross errors. Manuscripta Geodaetica, No 19, str. 55-61
Dumalski A., Wiśniewski Z. 1994. Concept of adjustment method with application of Edgeworth series. Geodesy and Cartography, Vol. XLIII, No 4, str. 219-237
Dumalski A., Wiśniewski Z. 1995. The concept of the adjustment method with application Edgeworth series and the ZWA method. Geodesy and Cartography Vol. XLIV, No 5, str. 9-20
Wiśniewski Z. 1995. Moment vectors and their estimation after the least squares adjustment. Bolletino di Geodesia e Scienze Affini, Ann. LIV, No 4, str. 373-386
Wiśniewski Z. 1996. Estimation of the third and fourth order central moments of measurement errors from sums of powers of least squares adjustment residuals. Journal of Geodesy (70), str. 255-262
Wiśniewski Z. 1996. Influence of the excess occurring in the observation errors distribution on effectiveness of the variance coefficient estimate. Bolletino di Geodesia e Scienze Affini, Ann. LV, No 3, str.261-276
Wiśniewski Z. 1997. Estymator wariancji w nadważonych układach obserwacyjnych. Prace Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, str.109-126
Wiśniewski Z. 1998. Efficiency of the variance quadratic estimator with regard to the optimization problem. Bolletino di Geodesia e Scienze Affini, Ann. LVII, No 3, str.277-292
Kamiński W., Dumalski A., Trystuła J., Wiśniewski Z. 1998. Narożny ścienny znak geodezyjny. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Nr 4, str.39-42
Kamiński W., Wiśniewski Z. 1998. Wykorzystanie zintegrowanych tachimetrów elektronicznych w zakładaniu trójwymiarowych osnów geodezyjnych. Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny, Nr 9, str.44-49
Wiśniewski Z. 1999. A concept of robust estimation of variance coefficient (VR-estimation). Bolletino di Geodesia e Scienze Affini, No 3, str.291-310
Wiśniewski Z. 1999. Efficient estimator of variance coefficient in geodetic observation systems.Geodesy and Cartography,Vol.XLVIII, No 3-4, str.105-131
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 1999. Dokładność określenia pozycji i koszty wystawienia systemu jako kryteria optymalizacyjne przy określaniu liczby stacji ilorazowego systemu nawigacyjnego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Rok XL, Nr.3, str.5-17
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 1999. Obserwacje nadliczbowe w ilorazowym systemie nawigacyjnym jako czynnik zwiększający dokładność w systemie otwartym. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki wojennej w Gdyni, Rok XL, Nr 3, str.19-28
Kasietczuk B., Wiśniewski Z. 1999. Estimation of some parameters of probability distribution for measurement errors in nonhomogenous sets of observations. Proceedings of The 9th FIG Symposium on Deformation Measurements, Olsztyn str.267-276
Duchnowski R., Wiśniewski Z. 1999. Efektywny, odporny na błędy grube estymator współczynnika wariancji w geodezyjnych układach obserwacyjnych. Materiały Konferencji „Metrologia Wspomagana Komputerowo”, tom 3: Granty i projekty celowe, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Podstaw Elektroniki, str.291-298
Wiśniewski Z. 2000. Algebra macierzy i statystyka matematyczna w rachunku wyrównawczym (z zadaniami).Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (podręcznik, 415 stron)
Duchnowski R., Wiśniewski Z. 2001. Estymacja współczynnika wariancji z zastosowaniem niestandardowych modeli błędów pomiaru. Geodezja, tom 7, z. 2, str.197-208
Dumalski A., Wiśniewski Z. 2001. M-estymacja z zastosowaniem probabilistycznych modeli błędów pomiaru. Geodezja, tom 7, z. 2, str.217-228
Duchnowski R., Wiśniewski Z. 2001. Ogólne zasady VR-estymacji. II seminarium nt.”Zintegrowane sieci geodezyjne”.Wrocław, 19.10.2001
Wiśniewski Z. 2002. Vectors derived from matrix elements and their basic transformations. Technical Sciences, No 5, str. 121-143
Wiśniewski Z. 2002. Robust estimation of variance coefficient with excess of observation errors distribution ( VRgamma-estimation). Part I. Theory. Technical Sciences, No5, str. 73-92
Wiśniewski Z. 2002. Robust estimation of variance coefficient with excess of observation errors distribution ( VRgamma-estimation). Part II. Analysis. Technical Sciences, No 5, str. 93-11
Wiśniewski Z. 2002. Koncepcje metod opracowania wyników pomiarów nawigacyjnych. Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, (oryginalna monografia naukowa, 61 stron)
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2002. The proposed method of expanding the navigation system during the near-shore navigation. III th International Scientific ana Technical Conference “The Part of Navigation in Support of Human Activity on the Sea”, Naval University of Gdynia , str. 461-471
Szubrycht T., Wiśniewski Z. 2003. Nawigacyjne i dokładnościowe aspekty wyrównania elementarnego i rozwiniętego układu obserwacyjnego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr. 3(154), str. 137-153
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2003. The usage of the robust sequence estimation in the interactive navigation struktures. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Nr 70, str. 37-52
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2003. Fixing the observable ship position with the usage of danish damping function. Reports on Geodesy, No.1(64), str. 287-294
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2003. Fixing the observable ship position with the usage of danish damping function. Geophysical Reserch Abstracts, Vol. 5, 00081, (Proceedings of the EGS-AGU- EUG G17 Symposium “Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI”European Geophysical Society, Nicea, 2003
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2003. Using of the sequence robust estimationin the interactive navigation strukture. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna “Inżynieria Ruchu Morskiego”, Szczecin, 2003.
Czaplewski K., Wiśniewski Z.2003. The Usage of the Interactive Navigational Structure and the Resistant Estimation for Fixing Sea Object Position. Proceedings of the 11th IAIN World Congress. Smart Navigation- Systems and Services. Berlin, October, 2003
Felski A., Wiśniewski Z. 2004. An assessment of a possibility of application of modern adjustment methods in underwater navigation. Reports on Geodesy, No 2 (69), str. 359-368
Szubrycht T., Wiśniewski Z. 2004. Identyfikacja i poprawianie współrzędnych znaków nawigacyjnych obarczonych grubymi błędami wystawienia. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr. 1(156), str. 49-70
Wiśniewski Z. 2004. Metody opracowania wyników pomiarów w nawigacji i hydrografii. Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (podręcznik 337 stron)
Wiśniewski Z. 2005. Rachunek wyrównawczy w geodezji ( z przykładami). Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (podręcznik, 474 strony)
Duchnowski R., Wiśniewski Z. 2006. Attenuation matrix in robust, free adjustment. Reports on Geodesy, No 2 (77), str. 299-306
Dumalski A., Wiśniewski Z. 2006. M-estimation with asymmetric weight function. Reports on Geodesy, No 2 (77), str.129-136
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2006. Theoretical grounds for the Interactive Navigational Structure, taking into consideration the deterministic model of survey errors. Annual of Navigation, No 11, str. 29-36
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2006. Interactive Navigational Structures. IAIN/GNSS 2006. Proceedings of the 12th IAIN World Congress , Jeju, Korea Vol.1, str. 495-500
Czaplewski K., Wiśniewski Z. 2008. Hybrid M-estimation in maritime navigation. Polish Journal of Environ. Stud. Vol.17, No. 5A, str. 25-31
Wiśniewski Z. 2008. Split estimation of parameters in functional geodetic models. Proceedings of 13 th FIG International Symposium on Deformation Measurements and Analysis. 4 th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. Lisbon, May 12-15- 2008
Wiśniewski Z. 2008. Split estimation of parameters in functional geodetic models. Technical Sciences, No 11, str. 202-212
Wiśniewski Z. 2009. Estimation of parameters in a split functional model of geodetic observations (Msplit estimation). Journal of Geodesy, No 83, str. 105-120
Wiśniewski Z. 2009. Msplit estimation. Part I: Theoretical foundation. Geodesy and Cartography, Vol. 58, no 1, str. 3-21
Wiśniewski Z. 2009, Msplit estimation. Part II: Squared Msplit estimation. Numerical examples. Geodesy and Cartography, Vol. 58, no 1, str. 23-48
Wiśniewski Z. 2010. Teoretyczne podstawy filtracji wektora stanu Pokładowej Sieci Pomiarowej. Wydawnictwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, (oryginalna monografia naukowa, 68 stron)
Wiśniewski Z. 2010. Msplit(q) estimation: estimation of parameters in a multi split functional model of geodetic observations. Journal of Geodesy, No 84, str. 355-372
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji