10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1

tel. 89 523 33 05

fax 89 523 47 68

e-mail: ig@geo.kortowo.pl

Instytut Geodezji

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najnowsze informacje na swoją skrzynkę pocztową.

dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM
Kontakt
Instytut Geodezji
ul. Oczapowskiego 1
10-957 Olsztyn
tel. +48 89523 4214,
fax +48 89 523 4768
e-mail: zosiar@uwm.edu.pl
Biografia
Tytuły i stopnie naukowe:
a) magistra: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1980
b) doktora: Akademia Rolniczo-Techniczna, Wydz. Geodezji i Gospodarki
Przestrzennej, geodezja satelitarna, 1994
c) doktora habilitowanego – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2005
(zatwierdzenie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów)
Nauka
1. UDZIAŁ W GRANTACH NAUKOWYCH (KBN, MNiI, MNiSW)

a) 2010-2013 - kierownik grantu MNiSW nr N N526 229139, nt. Opracowanie algorytmów, prototypu oraz geodezyjne testy naziemnego nadajnika sygnałów GNSS
b) 2006-2008 - kierownik grantu Nr 2897/T02/26/31 nt. Zastosowanie pseudosatelitów w pomiarach inżynierskich (grant promotorski)
c) 2004-2006 – współwykonawca grantu KBN nr 4T12E00426, nt. Koncepcja wykorzystania zintegrowanego systemu monitoringu obiektów mostowych z wykorzystaniem techniki GPS i pseudolitów
d) 1998-2001 - główny wykonawca grantu KBN 9T12E01515 nt. Analiza możliwości zastosowania technik satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań RTK do nietypowych prac geodezyjnych
e) 1994 - 97 - kierownik grantu KBN nr 9S60500806 nt. Optymalizacja metod GPS z wykorzystaniem pomiarów fazowych


2. UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH

a) Udział w pracach związanych z badaniem przemieszczeń powierzchni terenu w Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, przy wykorzystaniu technologii GPS (opracowywanie obserwacji GPS, tworzenie oprogramowania dotyczącego transformacji wyników do lokalnego układu „Pieszkowice”, badania stałości punktów, aktualizacji układu odniesienia w warunkach ruchów powierzchni oraz współautorstwo artykułów).
b) Udział w pracach dotyczących badania geometrii budowli wysmukłych przy użyciu techniki GPS, związanych z realizacją grantu KBN nr (opracowywanie obserwacji, współudział w pisaniu artykułów, prezentacja wyników na konferencjach).
c) Udział w pracach związanych z zastosowaniem techniki GPS do wyznaczeń kinematycznych, w szczególności badanie możliwości zastosowania precyzyjnych wyznaczeń do badania zachowania się kadłuba statku w czasie wodowania oraz do innych zastosowań kinematycznych wykorzystywanych w dziedzinie geodezji inżynieryjnej.
d) Prace teoretyczne dotyczące stworzenia algorytmów opracowania obserwacji GPS, takich jak badanie jakości pozycjonowania w ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przy małej liczbie satelitów, przerwach w odbieranych sygnałach, słabej konfiguracji geometrycznej satelitów. Wymiernym efektem tych badań było opracowanie algorytmów oraz stworzenie oprogramowania do opracowania kinematycznych pomiarów GPS, a także pozytywne przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego (kolokwium: październik 2004, zatwierdzenie: luty, 2005).
e) Udział w pracach zmierzających do zastosowania pseudosatelitów w różnych zadaniach geodezji inżynieryjnej, przystosowanie swojego autorskiego oprogramowania do uwzględniania obserwacji z tych rządzeń naziemnych, prace związane z opracowaniem adekwatnego modelu poprawek troposferycznych w warunkach, gdy sygnał od pseudosatelity wędruje w pobliżu powierzchni Ziemi, uwzględnieniem efektu „near-far” (bliski-daleki), występującego w tego typu pomiarach zintegrowanych. Wszystkie te prace związane są z uczestnictwem – jako wykonawca – w grancie KBN Nr 4 T12E00426, okres realizacji: od 2004 do 2006 r.
f) Udział w pracach związanych z realizacją projektu ASG-EUPOS jako członek grupy ekspertów.
Organizacja
Od IX.2005 r. - prodziekan ds nauki i rozwoju Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie
Od 1993 r. - członek Międzynarodowej Federacji Geodetów (początkowo komisji 5 Positioning and Measurements, a następnie komisji 6E FIG - Engineering Surveys, grupa robocza 6C, poświęcona pomiarom przemieszczeń)
Od 1998 r. - członek, a następnie (czasowo) Sekretarz Naukowy międzynarodowej Grupy Studiów Central European Initiative WG „Satellite Navigation Systems”
Przynaleleżność do FIG 6 Komisji FIG (Engineering Surveys - pomiary inżynierskie), do grupy roboczej "Deformation Measurement" (Pomiary deformacji)
Dydaktyka
Nowe technologie i metody pomiarów
Nawigacja satelitarna
Geodezja fizyczna
Jednostka
Instytut Geodezji
Zainteresowania naukowe
Geodezja satelitarna
Zastosowanie metod filtracji w geodezji satelitarnej
Zastosowanie metod pozycjonowania satelitarnego w geodezji inżynieryjnej
Geodezja fizyczna
Publikacje
Rzepecka Z., Oszczak S., Wasilewski A., 2011, Analysis of GPS Points Coordinates Changes on Polish Copper Basin Area, Papers of Engineering Group - Anthology, Institute of Geodesy, UWM Olsztyn, 2011 (in press)
Wielgosz P., Cellmer S., Rzepecka Z., Paziewski J., Grejner-Brzezinska D., 2010, Troposphere modeling for precise GPS rapid static positioning in mountainous areas, Measurement Science and Technology
Cellmer S, Wielgosz P, Rzepecka Z., 2010, GNSS carrier phase processing using some properties Of Ambiguity Function Method - FIG Congress 2010 Facing the Challenges – Building the Capacity Sydney, Australia, 11-16 April 2010
Cellmer S, Wielgosz P, Rzepecka Z., 2010, Modified Ambiguity Function Approach for GPS carrier phase positioning J Geod, (DOI: 10.1007/s00190-009-0364-8)
Rzepecka Z., Wasilewski A., 2007, Wpływ dołączenia pseudo-satelity na wyznaczenia GPS w warunkach zasłon sfery niebieskiej, AGH University of Science and Technology, Kraków 2007 – referat, publikacja w półroczniku AGH, vol.1 no 1/1
Rapiński J., Rzepecka Z., Zapert M., 2007, Porównanie wpływu dołączenia pseudo – satelitów i pomiaru dalmierzem elektronicznym na wyznaczenie wektora GPS, VIII konferencja Naukowo – Techniczna „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” Warszawa Białobrzegi, 2007, referat, publikacja w Reports on Geodesy
Cellmer S., Rapiński J., Rzepecka Z., Wasilewski A., 2007, Opracowanie osnowy realizacyjnej przy budowie mostu przez Wisłę w Puławach, VIII konferencja Naukowo – Techniczna „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” Warszawa Białobrzegi, 2007, referat, publikacja w Reports on Geodesy
Cellmer S., Rapiński J., Rzepecka Z., Wasilewski A., 2007, Różnice w modelach matematycznych równań obserwacyjnych dla sygnałów pochodzących z satelitów GPS i pseudo – satelitów. – Techniczna „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” Warszawa Białobrzegi, 2007, – Techniczna „Aktualne Problemy w Geodezji Inżynieryjnej” Warszawa Białobrzegi, 2007, referat, publikacja w Reports on Geodesy
Rzepecka Z., Wasilewski A., Cellmer S., Rapiński J., 2006, Integration of GPS and Pseudolites – Effect on Height Determination Accuracy, Proceedings of XI FIG Symposium on Deformation Measurements, Baden, Austria, May 2006
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Instytut Geodezji